[DATABITENS kurser]

 

Nu helt gratis!
Delphi Avancerad Programmering

Kursnummer

DBU1149, PDF-kurs Plus för självstudier

Lärare
Lars Gustafsson
 

Den avancerade kursen riktar sig till dig som har grund­kursens kompetens och vill gå vidare med avancerad Delphi-, Windows­, COM- och Internet-programmering. Målsättningen med kursen är att du skall bredda och fördjupa dina kunskaper i programmering med Delphi, samt lära dig de senaste teknikerna med Delphi 7. Det mesta av kursmaterialet fungerar också med Delphi 2010, 2009, 2007, 2006, 2005 och Delphi 6.

Således ett fullspäckat program som lär dig de senaste programmeringsteknikerna!

Kursen varvar genomgångar med praktiska övningsuppgifter och frågestunder.

Kursmaterial

"Delphi Avancerad Programmering" (ca 650 sidor) på PDF-format inkl övningsuppgifter.

Allt material på svenska.

PDF-kurser - beställning


Kursplan Delphi Avancerad Programmering

Utvecklingsmiljön i Delphi 7

 • Nya Object Treeview
 • Spara och återanvända IDE- och debuggerinställningar
 • Förbättrad projekthantering
 • Nyheter i objektinspektorn
 • Förbättrad debugger och Object Browser
 • Fjärrdebugging

Nyheter i Delphi-språket (Object Pascal)

 • Nya direktiv och villkorskompilering
 • Egna varianter
 • Publicera subegenskaper och interfaceegenskaper
 • Nya datatyper
 • Dynamiska arrayer
 • Overloading av procedurer, funktioner och metoder
 • Standardvärden på parametrar, mm

Nyheter i VCL till Delphi 6 och 7

 • Nya och förbättrade komponenter
 • XP-teman i Delphi 7
 • dbGo for ADO
 • dbExpress
 • InterBase Express
 • DataSnap,
 • WebSnap, IntraWeb
 • Rave Reports
 • Indy
 • Automationsserverkomponenter
 • Dockning
 • Storleksbegränsningar på kontroller
 • Fler actions hos kontroller

Plattformsoberoende CLX-komponenter

 • CLX-komponenter kontra VCL - likheter och skillnader
 • CLX och Qt
 • CLX, Kylix och utveckling av portabla applikationer för såväl Windows som Linux

 

Delphi-projektets anatomi

 • Inställningar i Tools- och Projekt-menyer
 • Konsol-, VCL- och CLX-applikationer
 • Application- och Screen-objekten
 • Applikationer, formulär med pascalenheter och DFM-filer. Direkteditering av DFM- och XFM-filer
 • Skapa standardformulär och visuella formulärarv
 • Datamoduler
 • Diagram för dokumentation och design

Resurshantering

 • Resurshantering med DFM- och XFM-filer, resourcestring och RES-filer. 
 • Skapa och länka egna resurser.

Utveckling med ramar/frames

 • Designa bättre med ramar/frames.
 • Spara standardramar i Object Repository eller som komponenter.
 • Härledning av nya ramklasser

Händelse- och meddelandehantering

 • Meddelandeflöde i Windows- och Delphis VCL-applikationer
 • Application-objektets roll. Egna OnMessage-händelser,
 • Meddelande- och händelsemetoder, meddelandedata på olika nivåer
 • Sända egna meddelanden med Dispatch och Windows API-funktioner
 • "Väluppfostrade" applikationer och ProcessMessages. 
 • Händelsehantering i Qt och CLX-applikationer.

Multitasking med trådar

 • När bör man "tråda"?
 • Utbyte av data mellan trådar, globala variabler, synkronisering. Prioritetsnivåer och rättvis fördelning av CPU-tid. Fallgropar.
 • Kritiska sektioner
 • VCL och trådning
 • Process- och trådhantering med Windows API-anrop
 • Trådhantering med Delphis/Kylix TThread- och TCriticalSection-objekt.

Skapa enkla komponenter

 • Översikt grundklasserna i VCL och CLX
 • Skapa egna komponenter och komponentpaket. Lämpliga utgångsklasser, modifiera standardkomponenter, xxxCustom-komponenter
 • Registrering och installation av komponenter, komponentbilder.

Skapa sammansatta komponenter

 • Skapa sammansatta komponenter
 • Exponering av subkomponenters egenskaper
 • Komponentpaket för design och exekvering. Kompilering med run-timepaket
 • Förpackning av komponenter i paket. 
 • VCL- resp CLX-komponenter
 • Sammansatta komponenter kontra komponentmallar.
 • Modellbaserad design av komponenter med ModelMaker i Delphi 7

DLL:er

 • För- och nackdelar med DLL:er
 • Anrop av DLL:er, importenheter, sökvägar
 • Skapa DLL:er med Delphi, felsöka DLL:er
 • Statisk kontra dynamisk koppling till DLL:er
 • Speciella problem vid flyttalshantering i DLL:er
 • Skriva portabla DLL:er, koppling till C/C++
 • Delphi DLL:er kontra Kylix SO-moduler för Linux. Skriva portabel källkod för Windows-DLL:er och Linux SO-moduler

COM

 • Vad är COM?
 • Programmera COM-gränssnitt och implementeringsklasser direkt i Object Pascal. Standardgränssnitt och standardklasser för implementering
 • Varför är kombinationen gränssnitt + klasser bättre än traditionell objektorienterad programmering med enbart klasser?
 • Fullständig inkapsling av implementeringar.
 • Skapa COM-gränssnitt visuellt med Type Library Editor och/eller Interface Definition Language (IDL)
 • GUID och Windows systemregister
 • Multipla gränssnitt, typbibliotek
 • COM och .NET

Skapa ActiveX-kontroller

 • Bakgrund. Java applets kontra ActiveX.
 • Skapa ActiveX:er med Delphi 6. Vi omvandlar egen VCL-komponent till en ActiveX-kontroll
 • Registrering/avregistrering
 • Testning och debugging
 • Modifiera ActiveX-kontroll

Automation och DCOM

 • Automation - vi bygger automationsserver och klienter med såväl "tidig/statisk" som "sen/dynamisk" bindning.
 • Restriktioner på datatyper
 • Kommunikation med automationsserver över nätet via DCOM.
 • Konfigurering av DCOM och automationsservrar, säkerhetsaspekter
 • Inkapsling av automationsservrar som Delphi-komponenter.
 • Färdiga automationsserver-komponenter i Delphi 6 - automation med MS Office

MTS och COM+

 • Vad är MTS/COM+? Fördelar att arbeta under MTS/COM+.
 • Vi skapar MTS/COM+-objekt och MTS/COM+-paket
 • Övervakning av MTS/COM+-objekt med Transaction Explorer
 • Debugga MTS/COM+-objekt
 • Flyttalshantering i MTS/COM+-objekt
 • Fjärrinstallation och körning över nätet

Internet-komponenter och kommunikation via TCP/IP Sockets och Indy-komponenter

 • Genomgång av Delphis Internet-komponenter för VCL och CLX,  samt Nevronas Indy-komponenter
 • TCP/IP och socketbaserad kommunikation med ClientSocket/ServerSocket- och Indy-komponenterna. Portar.
 • Vi bygger server- och klientapplikationer för fjärrövervakning över lokala och globala nät

NT-tjänster (services)

 • Fördelar med tjänster
 • Installation och administration av tjänster
 • Delphis stöd för tjänster
 • Vi bygger en socketbaserad tjänst för fjärrövervakning.
 • Automationstjänster.

Webbtjänster med SOAP

 • XML och SOAP för plattformsoberoende och språkoberoende kommunikation över Internet. 
 • WSDL för dokumentation av webbtjänsters gränssnitt.
 • Skapa Webbtjänster/Web Services med Delphi
 • Skapa klienter/konsumenter med Delphi
 • Praktikfall, inkl koppling mot befintliga webbtjänster på nätet.
 • Importera webbtjänst via UDDI.
 • BizSnap och .NET

DataSnap/Midas - introduktion till  flerskiktsteknik för databaser

 • Jämförelse mellan traditionell enskikts-, tvåskikts- (klient/server) och nya flerskiktsmodellen. För- och nackdelar.
 • "Feta" serverapplikationer - "tunna klienter".
 • DataSnap-komponenter inkl nya ConnectionBroker och SharedConnection
 • Vi bygger fleskiktad DataSnap-baserad databasapplikation med tunn klient.
 • Alternativa protokoll:
  DCOM, TCP/IP Sockets, HTTP och SOAP
 • Lokal cachning och uppdateringar
 • Frikoppling/briefcase-modellen
 • Debugga distribuerade applikationer inkl fjärrdebugging
Delphi och .NET
 • Vad är .NET, .NET Framework, MSIL, skyddad kod, etc?
 • Fördelar med .NET-arkitekturen. Språkneutralitet, säkerhet, webbstöd, databaser,m m.
 • Delphi 7 och .NET. Migration av VCL till .NET. Preliminär version av .NET-kompilator och Delphi .NET-bibliotek.

Internationalisering med Translation Suite

 • Förberedelser för att underlätta översättning
 • Isolering av resurser med Resource DLL Wizard
 • Översättning av resurser med Translation Manager och direkt i formulär
 • Lagra översättningar i Translation Repository. Import och export på XML-format
 • Testa översättningar från Delphi
 • Automatiskt eller manuellt val av språk
 • Underhåll av internationaliserade projekt.

 

Tilläggsverktyg

 • Debuggers som Sleuth QA Suite
 • Profilers för att hitta flaskhalsar och tidsoptimering
 • Versionskontroll och teamarbete med TeamSource
 • Hjälpfilsverktyg
 • Installationsverktyg som InstallShield MSI Lite
 • Översikt klass- och komponentbibliotek

 

 

Kursinnehållet kan förändras


[Startmenyn][Nyheter][Programmenyn][Företag][Kurser]

www.databiten.se
© 1997-2013 DATABITEN AB
E-post